Hoe werkt de gerechtsdeurwaarder?

Indien u veroordeeld bent door een rechter, of de schuldenaar bent van openstaande belastingen waarvoor een dwangschrift werd uitgevaardigd, kan de gerechtsdeurwaarder de gedwongen tenuitvoerlegging van deze zogenaamde ‘uitvoerbare titels’ verzekeren. Hij kan alle akten in het kader van deze gedwongen uitvoering opstellen en betekenen, d.w.z. op officiële wijze ter kennis brengen aan de veroordeelde partij. Koninklijk Besluit van 30 november 1976.

FITNESS-programma voor u ontwikkeld

Ons kantoor blijft investeren in de toekomst en streeft een moderne behandeling na van de haar toevertrouwde dossiers. Onze specifieke methodiek is een uitwerking van het door ons ontwikkelde en gehanteerde ‘FITNESS-programma’.

Met het FITNESS-programma tracht het kantoor alle nodige parameters samen te brengen teneinde tot een succesvolle samenwerking te kunnen komen.

FITNESS staat voor Flexibiliteit, Informatie, Transparantie, Neutraliteit, Eenduidigheid, Stiptheid en Snelheid.

Flexibiliteit

Het kantoor staat voor flexibiliteit in alle nuttige vormen. De software is dankzij de voortdurende interne professionele opvolging onmiddellijk aanpasbaar aan de wensen van elke opdrachtgever. Het personeel is maximaal flexibel om naar alle partijen toe, zowel opdrachtgever als debiteur, steeds bereikbaar te zijn en de nodige hulp te verschaffen.

Informatie

De informatieplicht is wettelijk ingeschreven in het statuut van de gerechtsdeurwaarder. Deze informatieplicht is zonder meer tweezijdig, zowel naar opdrachtgever als naar schuldenaar. De informatieplicht vertaalt zich naar de opdrachtgever in een doorgedreven screening van de debiteur en het voortdurend op de hoogte houden van de lopende procedure. Naar debiteur toe houdt het kantoor eraan deze steeds de nodige informatie te verstrekken en suggesties te doen teneinde het dossier proceseconomisch gunstig/positief te kunnen afsluiten. De tweezijdige informatieverplichting zal er toe leiden dat kostenbesparend kan worden gewerkt, in het belang van opdrachtgever, debiteur en maatschappij.

Transparantie

Het kantoor geeft de opdrachtgever volledige toegang tot zijn intern systeem zodat steeds volledig inzicht wordt gegeven in de opvolging en evolutie in elk dossier. Op deze wijze verschaft het kantoor de meest volledig mogelijke transparantie, zowel naar betekende akten, gevoerde briefwisseling en telefonische contacten als naar kosten.

Neutraliteit

Gerechtsdeurwaarders zijn ministeriële ambtenaren die een neutrale rol dienen in te vullen in de uitvoeringsprocedure. Het statuut van de gerechtsdeurwaarders kende echter ook expliciet de rol toe van bemiddelaar. In die zin interpreteren wij neutraliteit eerder als meerzijdige partijdigheid, een actief optreden in het belang van alle partijen.

Eenduidigheid

Als centraliserend kantoor is eenduidigheid van primordiaal belang naar de opdrachtgever en naar de debiteur toe. De opdrachtgever heeft nood aan een eenvormige procedure, een eenvormige opvolging en een eenvormige behandeling. Het kantoor beschikt over een uitgebreid netwerk en goede contacten over de arrondissementsgrenzen heen teneinde deze eenvormigheid naar de opdrachtgever toe te waarborgen. Vanzelfsprekend heeft ook de debiteur recht op eenzelfde behandeling ongeacht welke gerechtsdeurwaarder gevolg dient te geven aan de uitvoering van het dossier.

Stiptheid

Een gerechtelijke uitvoering van een uitvoerbare titel is een juridische procedure gekoppeld aan termijnen die een stipte en nauwkeurige opvolging vereist. De medewerkers van het kantoor staan garant voor deze stiptheid dankzij hun ervaring, (interne) opleidingen en (intense) begeleiding. In house specialisten begeleiden u waar nodig en gewenst in specifieke dossiers.

Snelheid

De snelheid om tegemoet te komen aan opdrachten is sterk verbonden met het IT-programma. Het gepersonaliseerde programma kan grote bestanden onmiddellijk verwerken zodat de doorgegeven opdrachten binnen de kortst mogelijke tijd door de ervaren dossierbeheerders in behandeling kunnen worden genomen.

Door optimaal in te zetten op het FITNESS-programma zijn wij ervan overtuigd een meerwaarde te kunnen creëren van uw dienstverlening.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace