Algemene Voorwaarden

 1. Betwistingen omtrent onze facturen en de daarop vermelde dienstverlening dienen binnen de 15 dagen schriftelijk meegedeeld te worden. Na deze termijn wordt geen betwisting meer aanvaard.
 2. Onze facturen zijn contant betaalbaar zonder korting.
 3. Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd gelijk aan de rentevoet bepaald in de wet ter bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, én een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40.
 4. De vennootschap en/of de individuele gerechtsdeurwaarders en/of medewerkers en/of aangestelden kunnen bij betwisting enkel gedagvaard worden voor de territoriaal bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.
 5. Alle opdrachten worden geacht aanvaard te zijn op de vennootschapszetel van Agerant CVBA-BV.
 6. Elke betalingsachterstand geeft Agerant CVBA-BV het recht om lopende dossierbehandelingen, inclusief rolstellingen, op te schorten totdat de betalingsachterstand is ingehaald.
 7. Het gerechtsdeurwaarderskantoor kan krachtens art. 520 §1,3° Ger.W. een provisie vragen alvorens tot enige ambtsdaad over te gaan. Indien de opdracht geschiedt door tussenkomst van een advocaat en het gelet op wettelijk opgelegde termijnen onmogelijk is zich voorafgaand te laten provisioneren, gaat het gerechtsdeurwaarderskantoor ervan uit dat de opdrachtgevende advocaat mee instaat voor betaling van de gemaakte kosten.
 8. In alle gevallen waar de aansprakelijkheid van Agerant CVBA-BV en/of de individuele gerechtsdeurwaarders en/of medewerkers en/of aangestelden wordt ingeroepen, is deze in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor gerechtsdeurwaarders wettelijk verzekerd zijn en maximaal aansprakelijk zijn ingevolge art. 509 § 3 Ger.W. (thans max. € 5.000.000 per schadegeval).
 9. Bericht t.a.v. de opdrachtgever cq verzoeker: uw eigen algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op onze rechtsverhouding.
 10. Wij zijn GDPR-conform en verwijzen uitdrukkelijk naar onze privacyverklaring op www.agerant.be en beschouwen die verklaring als door u gelezen en aanvaard cq aanvaard door u namens de verzoeker-lastgever.
 11. Wat de toepassing van art. 519 §3 Ger.W. betreft delen wij u mee dat dit een inspanningsverbintenis is en geen resultaatsverbintenis is omdat onvermogen niet altijd op voorhand detecteerbaar is.
 12. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde opdrachten te weigeren of stop te zetten indien u cq uw opdrachtgever zich op onze vraag niet identificeert (UBO) conform de wet van 18/09/2017 (anti-witwaswet).

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace