Wat is het CBB of het Centraal Bestand van Berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest? Kan ik de gegevens in het CBB raadplegen?

Het CBB is een elektronische database, die in werking is sinds 29 januari 2011. De Nationale Kamer werd bij wet aangeduid als de verantwoordelijke instelling, gecontroleerd door een Beheers- en Toezichtscomité en waarin verschillende gebruikers- en belangengroepen zijn vertegenwoordigd.

De toegang tot het CBB is wettelijk geregeld.

De inhoud van deze database bestaat - zoals de titel aangeeft - uit de berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest. Concreet houdt dit in dat elk bevel tot betalen, beslag, delegatie, etcetera in het CBB wordt geregistreerd (voor zover het dateert van na de inwerkingtreding van het CBB). Deze gecentraliseerde verzameling van gegevens is een dankbaar instrument voor de gebruikers om zich een beeld te kunnen vormen van de solvabiliteit van een bepaalde schuldenaar. Het spreekt voor zich dat wanneer een beslag wordt gelicht of een collectieve schuldenregeling wordt afgesloten, de betreffende berichten in het CBB opnieuw worden verwijderd.

De voordelen van het CBB zijn meervoudig. In de eerste plaats geeft het schuldeisers (in de praktijk hun gerechtsdeurwaarders) de mogelijkheid om na te gaan of het wel nuttig is om een beslag of andere uitvoeringsmaatregel te nemen – bijvoorbeeld in het geval dat er al een beslag werd gelegd of als de schuldenaar zich in een procedure van collectieve schuldenregeling bevindt. Dit vergroot de efficiëntie van de taak van de gerechtsdeurwaarder en drukt de kosten van de uitvoering (die ten laste van de schuldenaar vallen). Vandaar dat de gerechtsdeurwaarder dan ook verplicht is om het CBB te raadplegen vooraleer hij tot beslag of evenredige verdeling overgaat.

Daarnaast is het CBB ook een belangrijk beleidsinstrument: het laat immers toe betere statistieken te verzamelen over de betaalachterstanden, zodat de overheid haar armoedebeleid gerichter kan uitwerken.

Het is als privépersoon of bedrijf in principe niet mogelijk het CBB te consulteren, behoudens wat betreft uw eigen gegevens, dit ingevolge het recht op toegang en verbetering van uw persoonsgegevens in het kader van de privacywetgeving.

Wanneer een persoon zijn gegevens in het Centraal Bestand van berichten (CBB) wil controleren, dient hij/zij hiertoe een officiële aanvraag bij de NKGB in te dienen, die vervolgens aan de Veiligheidsconsulent wordt overgemaakt.

Dit verzoek kan aan de NKGB bezorgd worden per brief/fax/e-mail (zie onderaan deze pagina).

Dit document moet gedateerd zijn en ondertekend zijn door de persoon in kwestie. Daarnaast moet uit de aanvraag duidelijk blijken dat hij het recht wil uitoefenen om toegang te hebben tot het register m.b.t. de gegevens die hem betreffen. Bij de aanvraag dient ook een recto/verso-kopie van de identiteitskaart te worden toegevoegd. Tenslotte heeft de NKGB natuurlijk de volledige contactgegevens nodig om u het resultaat toe te sturen.

Wanneer de NKGB dergelijke aanvraag ontvangt, beschikt ze wettelijk over een termijn van 45 dagen om te antwoorden.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace