Wat is een protestbericht? Hoe kan ik de protestberichten raadplegen? Hoe kan ik een protestbericht laten schrappen?

Een protestakte is een door de gerechtsdeurwaarder opgestelde akte waarin wordt vastgesteld dat een betalingspapier (wisselbrief) niet werd betaald. De publiciteit van deze protestakte wordt verzekerd via een bericht van protest. Aangezien de wanbetaling van een wisselbrief kan aantonen dat een bedrijf het financieel moeilijk heeft, zijn de protestberichten vrij consulteerbaar.

Deze berichten van protest werden tot 30 augustus 2013 overgemaakt aan de Nationale Bank van België. In het kader van het CBB besloot de wetgever de protesten ook in die database op te nemen. Het CBB is immers bij uitstek dé databank voor informatie inzake de mogelijke solvabiliteit van een persoon. Een bericht van protest dient binnen de 3 dagen ingediend te worden in het CBB, en zal de dag nadien terug te vinden zijn in het overzicht van protesten op naam van een bepaalde onderneming.

Om een bericht van protest te laten schrappen, is in eerste instantie natuurlijk de betaling vereist. Vervolgens moet de schuldenaar zélf de gerechtsdeurwaarder contacteren die de protestakte heeft opgemaakt. Mits het bewijs dat de schuld betaald werd en mits betaling van de kosten verbonden aan de schrapping van het bericht (10,50€ + 21% BTW), is de gerechtsdeurwaarder gehouden over te gaan tot de schrapping van het bericht. De betrokkene kan hiervan een factuur vragen aan de gerechtsdeurwaarder, waarop hij in voorkomend geval de BTW kan recupereren.

De wet voorziet dat ondernemingen de de gegevens inzake de protesten op handelspapier “in bulk” ontvangen om deze commercieel aan te bieden. Tot nu toe zijn de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten echter niet gepubliceerd waardoor deze gegevensafname nog niet mogelijk is.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace