Hoe gaat de gerechtsdeurwaarder te werk om een schuld te innen? Welke zijn de verschillende stappen?

Voor elke onbetaalde schuld (achterstallige huurgelden, facturen,...), kan u beroep doen op een gerechtsdeurwaarder.

Om de kosten van een procedure zoveel mogelijk te beperken, zal de gerechtsdeurwaarder proberen om in eerste instantie de geldsom via minnelijke weg te innen. Hiervoor stuurt hij minstens één aanmaning naar de schuldenaar waarin hij de schuldenaar uitnodigt om binnen een bepaalde termijn zijn schuld te betalen. De hieraan verbonden kosten zullen afhankelijk van de situatie betaald moeten worden door de schuldeiser dan wel de schuldenaar, overeenkomstig de wet van 20 december 2002.

Als de schuldenaar betaalt, is de zaak voor alle partijen op de meest goedkope wijze afgehandeld. Als de schuldenaar niet betaalt, kan de schuldeiser de zaak voor de rechter brengen. Meestal gebeurt dit met een dagvaarding waarvoor men beroep moet doen op een gerechtsdeurwaarder die deze zal betekenen. De kosten hieraan verbonden zijn wettelijk ten laste van de partij die wordt veroordeeld.

Indien de schuldenaar door de rechter tot de betaling van de schuld wordt veroordeeld, moet hij zich vrijwillig naar die uitspraak schikken. In het andere geval kan de schuldeiser via de gerechtsdeurwaarder de veroordeelde verplichten om de uitspraak van de rechter te eerbiedigen via bepaalde maatregelen van tenuitvoerlegging (onder andere roerend beslag, loonbeslag, beslag op een zichtrekening, onroerend beslag). De veroordeelde partij betaalt de kosten van die gedwongen uitvoering.

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace