Er staat een bedrijf op mijn adres ingeschreven, maar dat bedrijf is niet langer actief op dit adres. Er werd daardoor bij mij beslag gelegd.

De gerechtsdeurwaarder zal zich baseren op de informatie uit de Kruispuntbank der Ondernemingen en beslag leggen op de locatie van de vennootschapszetel. Uw bewering dat die rechtspersoon er niet langer actief is, kan op dat ogenblik door hem niet objectief geverifieerd worden. Hij kan dus het zekere voor het onzekere nemen om de belangen van de schuldeiser te beschermen, en alsnog beslag leggen.

U zal een revindicatievordering moeten instellen bij de beslagrechter om uw beslagen goederen te recupereren. Hiervoor is het nodig om de situatie m.b.t. de zetel van het bedrijf recht te zetten.

Voor bedrijven bestaat er een administratieve procedure van doorhaling van het adres van de vennootschapszetel of adres van de vestigingseenheid, bepaald door de artikelen 24 en 25 van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen.

Vooreerst zal de zaakvoerder of bestuurder aangeschreven worden (wettelijke verplichting) met de vraag om vrijwillig het adres van zijn vennootschapszetel of vestigingseenheid te verwijderen. Indien men na 1 maand geen reactie krijgt, wordt het dossier overgemaakt aan de economische inspectie die de toestand ter plaatse zal komen bekijken. Indien de economische inspectie vaststelt dat er inderdaad geen spoor van de betrokken onderneming is op het betreffend adres, dan zal zij een verslag in deze zin opmaken. Het is op basis van dat verslag dat de Kruispuntbank van Ondernemingen het adres van de vennootschapszetel of vestigingseenheid mag doorhalen.

U kan volgende instantie contacteren::

FOD Economie, Helpdesk KBO-BCE

Northgate II

Koning Albert ll-laan 16 -1000 Brussel

helpdesk.kbo@economie.fgov.be

Tel: 02/277 64 00

Fax: 02/277 50 82

Privacy Policy Cookie Policy

Webdesign by Umbrace